• ภาษาไทย
  • English

ข่าวสาร

02 ส.ค. 60

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

http://www.kingrama9.net/

อ่านต่อ
30 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
22 พ.ค. 60

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ
15 พ.ย. 59

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Housing, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-4355-9 โทรสาร 02-218-4355