• ภาษาไทย
  • English

ข่าวสาร

15 พ.ย. 61

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (ภาคนอกเวลาราชการ)

อ่านต่อ
09 พ.ย. 61

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
17 ก.ย. 61

URBAN LIVING FEATURES

นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

อ่านต่อ
04 ก.ย. 61

รับสมัครเข้าศึกษา

รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูรตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)

อ่านต่อ
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Housing, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-4355-9 โทรสาร 02-218-4355