• ภาษาไทย
  • English

ข่าวสาร

25 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
14 พ.ค. 61

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
15 พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
09 พ.ย. 60

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Housing, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-4355-9 โทรสาร 02-218-4355