ทำเนียบนิสิตรุ่น C19 (2549)

 
 
ชื่อ - นามสกุล
นางสาว ปาจรีย์  ถำอุทก
นางสาว สุชาดา สนธยางกูล
นายคนธ์พงษ์ เลิศชัยทัศน์
นายรวินทร์ ถิ่นนคร
นายวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
นายสัณฐิติ อันทะบาล
นายคงทน รัตนวงศ์