เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 สมาคมสถาปนิกสยาม
 สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
 การเคหะแห่งชาติ
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 


   ข่าวประกาศ
       [15/11/2559] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

               หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)
               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
ดาวน์โหลดข้อมูล
                

      
 

 

 
 
 
 
 
 

 
    งานด้านวิชาการ
          การศึกษาดูงาน โครงการ park-ventures Ecoplex ที่ได้รับรางวัล LEED      Platinum ประเภทอาคาร mixed-use แห่งแรกในประเทศไทย ของนิสิตหลักสูตร      เคหพัฒนศาส ตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 <อ่านข่าวต่อ>

        การศึกษาดูงาน โครงการCondominium The Tempo บริษัท BuiltLand
      ย่านวุฒกาศ ของนิสิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
<อ่านข่าวต่อ>

 

  Gallery นอกรั้วภาควิชา
      คณาจารย์และนิสิตร่วมงานมุธิตาจิตแด่ รศ.มานพ พงศทัต
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 72 ปี
ที่ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<อ่านข่าวต่อ>
 
       
         สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ความอนุเคราะห์แก่นิสิตภาคเคหการ เพื่อเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “LPN ก่อสร้างอย่างไร...ได้ทั้ง Time Cost Quality แถมพกด้วยการตลาดหมัดเด็ดผ่าน Property management"
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
<อ่านข่าวต่อ>